REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „CHROŃMY ZWIERZYNĘ DROBNĄ„

O TYTUŁ „LISIARZA SEZONU 2020/2021"

 

1. Organizator Konkursu:

Konkurs o tytuł „Lisiarza sezonu 2020/2021 zwany dalej „Konkursem„ organizowany jest przez  Koło Łowieckie Góra Chełmowa w Rudkach i zatwierdzony uchwałą Zarządu Koła Nr 1 z dnia  22.05.2020r Organizatorem konkursu jest Zarzad Koła.  

2. Uczestnictwo w Konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla myśliwych członków Koła Łowieckiego Góra Chełmowa w Rudkach .

3. Czas trwania Konkursu:

Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.06.2020 i potrwa do 31.03.2021. Rozstrzygniecie Konkursu odbędzie się na pierwszym posiedzeniu Zarządu wypadającym po 01.04.2021 r. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i termin rozdania nagród zostanie ogłoszony w komunikacie Zarządu po rozstrzygnięciu Konkursu .

4. Zasady udziału w Konkursie:

Konkurs ma charakter indywidualny .Oznacza to , że pozyskanie drapieżników musi nastąpić na podstawie ważnego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego wydanego jednej osobie lub podczas polowania zbiorowego , a odstrzał musi zostać wykonany w terminie podanym wyżej. Uczestnik dla uwiarygodnienia pozyskanego drapieżnika  powinien po zakończeniu Konkursu dostarczyć organizatorowi Konkursu komplet uszu odciętych przy nasadzie głowy . Na stronie internetowej koła organizator umieści ranking uczestników Konkursu uaktualniany raz w miesiącu.

5. Premie pieniężne:

W konkursie organizator przewidział premie pieniężne.

a) Za pozyskanie do 10 sztuk drapieżników Koło zapłaci myśliwemu premię pieniężną w wysokości  10  zł za każdą , pozyskaną sztukę drapieżnika  

b) Za pozyskanie powyżej 10 sztuk drapieżników Koło zapłaci myśliwemu premię pieniężną w wysokości  15  zł za każdą , pozyskaną sztukę drapieżnika 

c) Za pozyskanie powyżej 20 sztuk drapieżników Koło zapłaci myśliwemu premię pieniężną w wysokości  20 zł za każdą , pozyskaną sztukę drapieżnika 

d) Za pozyskanie powyżej 30 sztuk Koło zapłaci myśliwemu premię pieniężną w wysokości 25  zł za każdą , pozyskaną sztukę drapieżnika .  

Uczestnikom Konkursu , organizator przygotuje PIT 11  , celem odprowadzenia należnego podatku do właściwego urzędu skarbowego. 

Po zakończeniu Konkursu, skarbnik naszego Koła przygotuje i wypłaci premię pieniężną zgodnie z regulaminem, oraz ilościami pozyskanych drapieżników. Przyznawane w konkursie premie pieniężne nie podlegają przekazaniu osobom trzecim. W razie braku możliwości odebrania premii w tym terminie myśliwy będzie miał prawo odebrać ją w siedzibie Koła ( nie później niż do dnia 01.09.2019 ).

6. Komisja ds. Konkursu

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja ds. Konkursu.

Komisję stanowią :

Przewodniczący komisji: podłowczy Kolega Artur Łapot
Członek komisji: Kolega Szymon Kończak
Członek komisji: Kolega Zygmunt Kosmala

Do zadań komisji ds. Konkursu należy w szczególności :
-wyłonienie zwycięzców i nagrodzonych uczestników .
-rozpatrywanie reklamacji uczestników .

7. Reklamacje

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Konkursu. Reklamacje uczestnik powinien składać na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy nagrodzonych uczestników pod adresem siedziby Koła. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję ds. Konkursu w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne .Roszczenia z tytułu udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia listy nagrodzonych i ulega przedawnieniu.

8. Postanowienia końcowe .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania lub podanego przez uczestnika adresu do korespondencji ,jak również za nieodebrane nagrody z jakiejkolwiek przyczyny w terminie określonym w pkt 5 niniejszego regulaminu. W takim przypadku nagrodzony uczestnik traci prawo do nagrody i nie może podnosić wobec organizatora żadnych roszczeń. Informacja i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Naszego Koła. 

 

Regulamin ten jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.