Góra Chełmowa

 

Witam.

Chciałbym zachęcić Was do odwiedzenia w wolnej chwili bloga Pana Marka Czerwińskiego, podpułkownika Wojska Polskiego, dr. nauk humanistycznych, autora kilkunastu książek poświęconych broni palnej, myśliwego i instruktora strzelectwa - człowieka, którego niewątpliwie można określić mianem jednego z większych, polskich autorytetów w dziedzinie strzelectwa oraz wybitnego znawcę broni strzeleckiej i myśliwskiej. Strona ta to wartościowa kopalnia wiedzy, a ponadto ciekawie zredagowana i prowadzona. Mnie pochłonęła na wiele godzin i często do niej wracam. Poza tym Pan Marek Czerwiński to człowiek otwarty, który chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem. Wydaje mi się, że warto z tego korzystać i może być pomocne w rozwiązaniu wielu nurtujących Was kwestii. Na zakończenie mogę dodać, iż o klasie i uznaniu Pana Marka może świadczyć fakt, iż firma Delta Optical wypuściła na rynek lunetę Titanium 4,5-30x50 SF MCZ z siatką celowniczą projektu Pana Marka.

Co można tam znaleźć i warto słowem wstępu polecić:

Informujemy, iż  zmienia się okres polowań na lochy:

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r.
Poz. 1901
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta
łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 oraz z 2009 r. Nr 163, poz. 1303) w § 1 w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) lochy – od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2016 r.:
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok,
– na terenie pozostałych województw – od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia
31 grudnia;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Środowiska: M.H. Grabowski

Pogoda Waśniów z serwisu